Thử nghiệm xuất xưởng

Sản phẩm trước khi xuất xưởng được tiến hành các thử nghiệm cơ bản theo tiêu chuẩn DIN, IEC như:

 

   + Kiểm tra ngoại quan;

 

   + Thử nghiệm điện áp chịu đựng tại tần số công nghiệp (60 sec.) (khô);

 

   + Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (theo yêu cầu của khách hàng);

 

   + Thử nghiệm điện trở cách điện;

 

   + Thử nghiệm lực uốn đầu sứ (thử nghiệm mẫu ngẫu nhiên);