Sứ đỡ thanh cái

Manufacturer: HiTEC POWER

 

• Các thông số chế tạo chính phù hợp với tiêu chuẩn DIN 48136, IEC 273/1979;

• Các thông số thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60660;

• Vị trí lắp đặt: trong nhà;

• Nhiệt độ làm việc: -250C ÷ +900C;

• Kiểm tra ngoại quan;

• Thử điện áp chịu đựng tại tần số công nghiệp trong 1 phút (khô);

• Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (tùy theo yêu câù khách hàng);

• Thử nghiệm lực uốn đầu sứ (thử mẫu);

 

 
Ask about this product