Sứ đỡ ngoài trời

Manufacturer: HiTEC POWER

• Được sản xuất bằng vật liệu nhựa epoxy dùng cho ngoài trời;

• Các thông số chế tạo chính phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60273;

• Các thông số thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60660;

• Vị trí lắp đặt: ngoài trời;

• Kiểm tra ngoại quan;

• Thử điện áp chịu đựng tại tần số công nghiệp trong 1 phút (khô);

• Thử điện áp chịu đựng xung sét (theo yêu cầu của khách hàng);

• Thử lực uốn đầu sứ (thử mẫu);

 

Attachments

 
Ask about this product