Sự kiện mới nhất

Các sản phẩm sứ đỡ thanh cái 24kV, sứ đỡ kiểu điện dung 24kV, sứ đỡ thanh cái 38.5kV trong nhà của chúng tôi đã vượt qua các thử nghiệm tại TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG I thuộc TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM vào ngày 18 tháng 11 năm 2014. Quý vị có thể Download các BIÊN BẢN THỬ NGHIỆM được đính kèm tại trang TẢI VỀ.